Ik weet en ik merk dat reviews erg belangrijk zijn. Ik lees ze zelf ook altijd als ik ergens heen ga.

Vanaf het moment dat ik Massage Cursus Katwijk ging opstarten heb ik direct oud-cursisten benaderd met de vraag of ze een review wilden schrijven.

Leuk te zien dat ze direct enthousiast reageerden en aan de slag gingen.

LEES hun reviews op Google via deze link.

Algemene Voorwaarden  - 23 augustus 2021

Artikel 1: Definities

 1. Massage Cursus Katwijk, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee Massage Cursus Katwijk als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Massage Cursus Katwijk en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Massage Cursus Katwijk overeengekomen worden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Massage Cursus Katwijk voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden.
 5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.
 6. Massage Cursus Katwijk houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Aanmeldingen

 1. Aanmelding voor een scholing voor een vastgestelde opleiding-, cursus, of workshopdatum dient door de cursist te geschieden via het contactformulier via de website www.massagecursuskatwijk.nl. Indien de cursist niet via de website kan / wil aanmelden, dan kan de cursist in contact treden met Massage Cursus Katwijk voor inschrijving via email of een andere wijze. Na ontvangst van de inschrijvingsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving per e-mail.
 2. Massage Cursus Katwijk is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de opleiding-, cursus-, workshop- of deelname kosten door deelnemer.
 3. Prijzen zijn in Euro en incl. de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.
 4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
 5. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Massage Cursus Katwijk.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Massage Cursus Katwijk

 1. Massage Cursus Katwijk behoudt zich te allen tijde het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een scholing te annuleren. Waar mogelijk zal Massage Cursus Katwijk een passend alternatief aanbieden.
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Massage Cursus Katwijk noodzakelijk zijn, kan Massage Cursus Katwijk de scholing onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
 3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Massage Cursus Katwijk, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Massage Cursus Katwijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Massage Cursus Katwijk de scholing annuleren, verbreken en/of verplaatsen.
 4. In het geval van wijziging in de scholingsdata door Massage Cursus Katwijk zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde scholingsdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen binnen 4 weken teruggestort.
 5. In het geval van annulering door Massage Cursus Katwijk krijgt deelnemer de gelegenheid de scholingsdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen binnen 4 weken teruggestort. Massage Cursus Katwijk is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer

 1. Verandering van scholingsdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen. Voor het omzetten van een scholing of scholingsdatum wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Annulering, wijziging en deelname aan scholingen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.
 3. Afhankelijk van het tijdstip waarop Massage Cursus Katwijk de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 4. Tot 6 weken voor aanvang van de scholing – € 25,00
 5. Tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de scholing – € 50,00
 6. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de scholingsdatum is 50% van de scholingskosten verschuldigd.
 7. Annulering als gevolg van ziekte tijdens de scholing is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring. Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato binnen 4 weken terugbetaald. De doktersverklaring dient binnen 2 weken na de betreffende scholingsdatum bij ons aanwezig te zijn.
 8. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato binnen 4 weken terugbetaald.
 9. Inschrijfgelden voor de scholingen bij Massage Cursus Katwijk worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, openstaan als kosten voor de deelnemer.
 10. Bij inschrijving, hetzij via de website www.massagecursuskatwijk.nl, hetzij op een andere wijze, heeft u wettelijk een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dient u binnen 14 dagen na inschrijving per e-mail aan ons kenbaar te maken dat u uw inschrijving wilt terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn. Nb: Deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer de betreffende activiteit nog geen aanvang heeft genomen.

Artikel 6: Betaling

 1. De verschuldigde scholingsgelden dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Massage Cursus Katwijk o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld, vervalt bovenstaande regeling.
 2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.
 3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de scholingsbijeenkomsten worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog voor aanvang van de scholingsbijeenkomst per bank of contant te voldoen. In het geval van niet tijdige betaling is Massage Cursus Katwijk te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.
 4. Examengelden zijn niet inbegrepen in de cursusgelden. Eventuele uitzonderingen staan apart vermeld bij de betreffende scholingen. Examengelden voor examens die Massage Cursus Katwijk organiseert, dienen voor aanvang van het examen te zijn voldaan door de deelnemer. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de deelnemer de toegang tot het examen geweigerd.
 5. Indien betaling in termijnen mogelijk is, dan ontvangt u na inschrijving een bevestiging van de aanmelding met daarin de data waarop u de termijnfacturen zult ontvangen.

Artikel 7: Auteursrechten

 1. Alle rechten (waaronder copyright en eigendomsrecht) van het door Massage Cursus Katwijk verstrekte scholings-materiaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Massage Cursus Katwijk, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
 2. Zonder schriftelijk toestemming van Massage Cursus Katwijk is het niet toegestaan om het scholingsmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Massage Cursus Katwijk worden verzorgd.
 3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens scholingen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met toestemming van Massage Cursus Katwijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Elke deelname aan een scholing is voor eigen risico van de deelnemer. Massage Cursus Katwijk is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.
 2. Massage Cursus Katwijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.
 3. Massage Cursus Katwijk is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede deelnemer voor, na of tijdens de scholing.
 4. Massage Cursus Katwijk is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
 5. Massage Cursus Katwijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Massage Cursus Katwijk is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Massage Cursus Katwijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. Massage Cursus Katwijk is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de scholingsbijeen-komsten doet met de opgedane kennis.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname

 1. Massage Cursus Katwijk behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de scholingsactiviteit belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de opleiding/cursus/workshop uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten van de scholingsactiviteit onverlet.
 2. Massage Cursus Katwijk behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Massage Cursus Katwijk niet na komen waardoor het normale verloop van de scholingsactiviteit wordt belemmerd of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de scholingsactiviteit, van verdere deelneming aan de scholingsactiviteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten van de scholingsactiviteit onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Massage Cursus Katwijk, haar medewerkers en de docenten. De aan Massage Cursus Katwijk verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Massage Cursus Katwijk, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Massage Cursus Katwijk, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Massage Cursus Katwijk worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

 1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een scholingsactiviteit deelnemer in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal in staat is om fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door Massage Cursus Katwijk of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemers, docenten en assistenten.

Artikel 12: Geschillen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Massage Cursus Katwijk beschikt over een klachtenreglement welke beschikbaar is via de website www.massagecursuskatwijk.nl of via email is op te vragen.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring

Deelnemer geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Massage Cursus Katwijk is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname

Het is deelnemers aan scholingsbijeenkomsten niet toegestaan om tijdens de bijeenkomsten beelden geluidsopnames te maken van de scholingen, het lesmateriaal of de locatie. Deelnemer geeft door schriftelijke inschrijving voor een scholing aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

Privacyverklaring - 23 augustus 2021

 1. Deze privacyverklaring is van Massage Cursus Katwijk, kantoorhoudende Ranonkelstraat 77, 2223 XK Katwijk. We hebben deze privacyverklaring geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid kan je stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens bereikbaar via het secretariaat van Massage Cursus Katwijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Massage Cursus Katwijk hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. Massage Cursus Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat dat betreft stelt.
 3. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit het leveren van scholingen en hieraan gerelateerde nevendiensten. We proberen zo min mogelijk gegevens van jou vast te leggen. Vraag je bijvoorbeeld een brochure aan, dan leggen we alleen je naam en mailadres vast. Wil je een persoonlijk adviesgesprek, dan vragen we je naast je naam en je mailadres ook naar je telefoonnummer om zo een afspraak te kunnen maken. Bij het inschrijven voor een scholing vragen we je naar je naam, voorletters, adres, mailadres en telefoonnummer.
 4. De persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt door Massage Cursus Katwijk. Gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen doorgegeven aan een (inter)nationale organisatie al dan niet binnen of buiten de EU, tenzij Massage Cursus Katwijk gehouden is op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 5. De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar.
 6. Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover wettelijke bepalingen dat recht niet beperken.
 7. Een eventuele klacht over de uitvoering van de privacyregelgeving kan worden ingediend bij de verwerkings-verantwoordelijke bereikbaar via het secretariaat van Massage Cursus Katwijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 8. Door middel van het bezoeken van massagecursuskatwijk.nl of door jouw inschrijving voor een scholing of een gerelateerde nevendienst ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 9. Massage Cursus Katwijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
 10. Massage Cursus Katwijk verkrijgt geen gegevens van andere organisaties.
 11. Massage Cursus Katwijk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via massagecursuskatwijk.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.massagecursuskatwijk.nlgaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Bezoek voor alle wijzigingen regelmatig www.massagecursuskatwijk.nl.

Mijn naam is Mireille Schaap-Correljé. Ik ben sinds 2010 gediplomeerd Wellnessmasseur en heb sinds 2011 mijn eigen massagepraktijk, Yang Massage, in Katwijk.

In de afgelopen jaren heb ik diverse opleidingen, cursussen en workshops gevolgd als aanvulling op mijn Wellness Massage Diploma.

Ik geef naast ontspanningsmassage ook sportmassage, cupping massage, Lomi Lomi massage, voetreflexmassage, zwangerschapsmassage, hotstonemassage, stoelmassage en stoelshiatsu. 

Verder ben ik sinds 2012 docente/cursusleidster bij MSP Opleidingen bij de opleiding Ontspanningsmassage en geef ik de workshops Massage in de Praktijk en Kennismaken met Massage.

Ik examineer bij ACE Centrum voor Examinering bij de praktijk examens Ontspanningsmassage en geef ik stoelmassages bij bedrijven.


Per medio 2021 geef ik de opleiding Ontspanningsmassage en voornoemde workshops onder mijn eigen naam: Massage Cursus Katwijk. 

Bij Massage Cursus Katwijk krijg je les in een ontspannen, ongedwongen en gezellige sfeer. De opleiding en workshops worden geleid door deskundige en gediplomeerde masseurs met passie voor hun vak.


Volgens ons via Facebook Massage Cursus Katwijk

Contactgegevens


Adres:     Ranonkelstraat 77, 2223 XK  Katwijk (ZH)

Telefoon: 06 - 2250 2315

E-mail:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kvk:         51529343

Facebook: Massage Cursus Katwijk


Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn uw oproep te beantwoorden vragen we u een boodschap achter te laten en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

U kunt ons ook een bericht sturen via WhatsApp.


Cursus locatie

Paramedisch Centrum Valkenburg ZH
Het Dorpshuis
Kerkweg 3
2235 BC Valkenburg ZH

Ga naar Kennismaken met Massage
Ga naar Nek-Schouder massage
Ga naar Rug massage
Ga naar Massage in de Praktijk
G
a naar Voetmassage 

 

Kennismaken met Massage

Twijfel je of je masseren leuk vindt? Weet je niet of je lichamelijk in staat bent om te masseren? (Denk aan pijnlijke handen of (rug)spieren.) 
Of wil je gewoon de nek/schouder massage leren? Dan is deze workshop precies iets voor jou!
Je kan je alleen opgeven maar nog leuker is het samen te doen met je vriend(in), partner of met een groepje.
Een vooropleiding is niet vereist.

In 2 avonden van 2,5 uur leer je, onder deskundige begeleiding, in een gezellige en ontspannen sfeer de nek en schouders te masseren.
Deze massage is anders dan degene die je leert tijdens de opleiding Ontspanningsmassage. 
Je ontvangt naast massage olie ook een hand-out met informatie, plaatjes van de betreffende spieren en foto's van de 21 handgrepen. Dus een mooi geheugensteuntje voor thuis.
De Workshop is vooral praktisch van karakter. De groepjes zijn klein dus iedereen krijgt voldoende persoonlijke aandacht.

Inhoud van de workshop:

 • hygiëne
 • contra-indicaties (wanneer je wel en niet mag masseren)
 • de betreffende spieren en botten
 • je werkhouding tijdens de massage
 • verschillende massage handgrepen
 • opbouw van de massage behandeling

Doelgroep: 
Iedereen die een praktische nek-schouder massage wil leren.
Iedereen die interesse heeft in de opleiding ontspanningsmassage maar eerst wil weten hoe het is om te masseren en gemasseerd te worden.

Start:
Datum: 13 & 20 oktober 2021
Avond: woensdag
Tijd: 19.00 - 21.30
Kosten: € 75,=    

GEEF JE NU OP via contactformulier


Nek-Schouder massage

Tijdens deze workshop van 6 uur leer je, onder deskundige begeleiding, een zeer uitgebreide nek-schouder massage bestaande uit wel 31 verschillende handelingen.
Je ontvangt naast massage olie ook een hand-out met informatie, plaatjes van de betreffende spieren en foto's van de 31 handgrepen. Dus een mooi geheugensteuntje voor thuis.
We starten met een klein gedeelte theorie, waarin we de spiergroepen doornemen. De rest van de tijd wordt gevuld met masseren en herhalen. Je oefent op je mede-cursisten.
Deze massage is anders dan degene die je leert tijdens de opleiding Ontspanningsmassage. Dus dit zou een zeer goeie en leuke aanvulling zijn op je diploma!

Inhoud van de workshop:

 • hygiëne
 • contra-indicaties (wanneer je wel en niet mag masseren)
 • de betreffende spieren en botten
 • je werkhouding tijdens de massage
 • verschillende massage handgrepen
 • opbouw van de massage behandeling

Doelgroep: 
Iedereen die een zeer uitgebreide nek-schouder massage wil leren.
Iedereen die affiniteit heeft met masseren.

Start:
Datum: 27 november 2021
Dag: zaterdag
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Kosten: € 110,=   

GEEF JE NU OP via contactformulier


Massage in de Praktijk

Na het volgen van de opleiding Ontspanningsmassage is het leuk om alle losse onderdelen die je hebt geleerd, samen te voegen in een massage van een uur.
Bij deze workshop van 4,5 uur worden de diverse massage-combinaties besproken, ervaringen gedeeld, de docente laat een massage van een uur zien en je gaat zelf ook een uur masseren.

Tijdens die massage zie je:

 • nieuwe handgrepen
 • communicatie tussen klant en masseur
 • goed gebruik van handdoeken (afdekken lichaam)

Het leukste gedeelte van de dag is dat jullie zelf ook een uur gaan masseren en gemasseerd worden.
Wie wil dat nou niet?!

Doelgroep:
Iedereen die ervaring heeft met masseren of een massage opleiding heeft gevolgd.

Start:
Datum: medio april 2022
Tijd: 12.00 - 16.30 uur
Dag: zaterdag
Kosten: € 90,=         
     
GEEF JE NU OP via contactformulier


Voet massage

 

Een voetmassage ontvangen is niet alleen lekker maar geeft ook veel ontspanning.

Tijdens deze laagdrempelige en leuke workshop leer je met de handen, handdelen, vingers en duimen 26 massagetechnieken uit te voeren op de bovenzijde en de onderzijde van de voet.
Je kan deze massage zittend of staand uitvoeren.

Doelgroep: 
Iedereen die graag masseert. Iedereen die graag gemasseerd wil worden.
Vriendinnen, maatjes, partners, stelletjes, etc.
Ook een leuk idee voor een Vrijgezellenfeestje of een Ladies Night.

Start:
Datum: 6 november 2021

Dag: zaterdag
Tijd: 10.00 - 14.30 uur
Kosten: € 90,=                   
GEEF JE NU OP via contactformulier


Rug massage

 

De lekkerste en meest ontspannen massage is toch wel de rug massage. Een zeer fijne massage om te krijgen maar ook om te geven!

Leer in 2 zaterdagen of 6 avonden (woensdag) de rug massage. Deze rug massage bestaat uit 24 technieken / handgrepen.

Je ontvangt naast massage olie ook een hand-out met informatie, plaatjes van de betreffende spieren en foto's van de 24 handgrepen. Dus een mooi geheugensteuntje voor thuis.

Inhoud van de workshop:

 • hygiëne
 • contra-indicaties (wanneer je wel en niet mag masseren)
 • de betreffende spieren en botten
 • je werkhouding tijdens de massage
 • verschillende massage handgrepen
 • opbouw van de massage behandeling

Doelgroep:
Iedereen die wil leren masseren.
Groepje vriendinnen.
Stelletjes, partners, vrienden, etc.

Start:
Datum dag-cursus:  13 & 20 november 2021
Tijd: 10.00 – 16.30 uur

Datum avond-cursus: 19 en 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari 2022
Tijd:  19.30 – 21.30 uur

Kosten: € 249,=

GEEF JE NU OP via contactformulier